Munkavédelem

Teljes körű munkavédelmi szolgáltatás, amit törvények, jogszabályok előírnak a munkáltatók részére.

Munkatársaink rendelkeznek emelőgép szakértői, emelőgép ügyintézői, szakirányú munkabiztonsági szakértői engedélyekkel, valamint jogosultak az érintésvédelem ellenőrzésére, villámvédelem felülvizsgálására és erősáramú berendezések időszakos biztonsági felülvizsgálatára

A munkavédelmi szakemberek alap végzettségei: biztonságtechnikai mérnök, villamosmérnök, automatizálási mérnök, villamosipari technikus. A munkavédelmi törvény szerint: "18. § (1) Munkahely, létesítmény, technológia tervezése, kivitelezése, használatba vétele és üzemeltetése, továbbá munkaeszköz, anyag, energia, egyéni védőeszköz előállítása, gyártása, tárolása, mozgatása, szállítása, felhasználása, forgalmazása, importálása, üzemeltetése a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott, ezek hiányában a tudományos, technikai színvonal mellett elvárható követelmények megtartásával történhet.". A tudományos és technikai színvonalat - az elfogadott értelmezések szerint - szabványok reprezentálják. A már elvégzett feladatainkhoz beszereztük és megőrizzük a vonatkozó szabványokat. Új vállalásaink előtt ellenőrizzük: vonatkozik-e hatályos szabvány a vállalásra, rendelkezünk-e a szabvánnyal, ha nem, beszerezzük azt.

Ajánlatkéréshez kattintson ide!

Kapcsolódó jogszabályok kivonatos listája:

- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
- 5/1993 (XII.26.) MüM rendelet az Mtv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
- 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről
- 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
- 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
- 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról
- 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
- 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról
- 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
- 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről
- 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről
- 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről
- 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről
- 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
- 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről
- 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről
- 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
- 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól